Προτάσεις της ομάδας ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΕΣΥΝΕ Για την αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Μέχρι σήμερα, τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων βασίζονταν στην παραδοχή πως η ωφελούμενη επιχείρηση έχει στη διάθεσή της την απαραίτητη ρευστότητα

– οικονομική επιφάνεια, μαζί με όλα τα λειτουργικά προαπαιτούμενα (ενημερότητες: φορολογικές, δανειακές, ασφαλιστικές κλπ), ώστε να προβεί εξ ολοκλήρου σε μια επένδυση και, αφού αυτή ολοκληρωθεί και ελεγχθεί από τους αρμόδιους ελεγκτές, τότε και μόνο τότε να καταβάλλεται η ενίσχυση της πολιτείας. Όμως, το μακροοικονομικό περιβάλλον σήμερα, μετά από 5 χρόνια συνεχούς ύφεσης, είναι τέτοιο που πλέον αυτή η παραδοχή δεν υφίσταται. Π.χ. καταβολή προκαταβολής με εγγυητική επιστολή που προβάλλεται ως βελτίωση για τους αδύναμους, προϋποθέτει καταβολή του ισόποσου ποσού τοις μετρητοίς στην Τράπεζα ως εξασφάλιση προ της έκδοσης της (προσθέτοντας 4-5% επιπλέον έξοδα!!!), άρα η εγγυητική προκαταβολής αποτελεί μη λύση. Πρέπει να αλλάξουν οι Διαδικαστικές και Λειτουργικές Απαιτήσεις και η φιλοσοφία των προκηρύξεων, ώστε και να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον αλλά και να μην αποκλείονται οι αδύναμοι.

Κατεβάστε όλο το έγγραφο εδώ