Το «SOLVIT» δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις λόγω της πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς εκ μέρους των δημοσίων διοικήσεων σε άλλα κράτη μέλη.

solvit-logoΠαραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί το «SOLVIT» είναι, μεταξύ άλλων τα εξής: δικαιώματα ψήφου, κοινωνική ασφάλιση, απόκτηση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, δημόσιες προμήθειες, φορολογία, σύσταση εταιρείας, έναρξη δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενου κοκ.

«ΟΕΣΥΝΕ» αποτελεί από το 2005 εξουσιοδοτημένο κέντρο «SOLVIT» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μέλη του «O.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. » μπορούν να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν τις υπηρεσίες του «SOLVIT». Επίσης, να ενημερώνονται άμεσα για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της αίτησής τους.
Συμπληρώστε το σχετικό Έντυπο Αίτησης SOLVITκαι στείλτε το ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  solvit@oesyne.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/solvit/